.

Na strende m'agghje 'ndise atturne o core / de fueche. Na u fa cchjù, ca pozze more. Da “Nu viecchju diarie d'amore” di Pietro Gatti

martedì 25 dicembre 2012

Buon Natale

Vincenzo Suma legge l'incipit de "A seconda venute " di Pietro Gatti

A seconda venute

I Ccriste n'ata vote ca sscennì
sobb'a sta terre. Jèrene passate
sièchele doppa sièchele da quanne
iere nassciute a Bbettelemme jinde
a qqueda stadde, jind'à mangiatore
cu a pagghja modda modde i nna ppungeve,
se spunnave nu picche, jere bbone.
Stave nu vovu grossu grosse, sembe
a rriumà ma senze cu mmangiave,
i ccerte pe mmeràchele, nu ciucce,
nu ciucciariedde pelle i josse, vecchje,
stanghe facche cambave da ciend'anne,
senza diende, ca manghe se puteve
mastecà sotu sote angunu fele
de pagghje, i sse cambave de ccussì
pure idde pe meràchele: penzave
Ddio Patru bbuene com'era da fà.
  I ccrescì bbelle i ssand cu a Madonne
i Ssa 'n Ggeseppe, u tate, ca jutave
jind'à puteje, sembe cù martiedde
a bbatte cendre o a ffà 'ngun'atu zugghje.
  Po lassò case, nu penziere a cchjueve
carcate jind'a ll'àneme i u lassave
a 'ngerte vote a mmuerte, i sse ne scì
p'u munne, na cundrate doppe l'ate,
jind'à ttutte le strate, ind'a Ile chjazze,
pure jind'à Ile chjiesie a ppredecà.

E Cristo che un'altra volta discese
su questa terra. Erano trascorsi
secoli dopo secoli da quando
era nato a Betlemme dentro
quella stalla, nella mangiatoia
con la paglia morbidissima e non pungeva,
si sprofondava un poco, era comoda.
Cera un bue grosso grosso, sempre
a ruminare senza che mangiasse,
e certo per miracolo, un asino,
un asinello pelle e ossa, vecchio,
stanco quasi vivesse da cent’anni,
senza denti, che nemmeno poteva
masticarsi calmo calmo qualche filo
di paglia, e si campava così
pure lui per miracolo: pensava
Dio Padre buono come doveva fare.
  E crebbe bello e santo con la Madonna
e San Giuseppe, il babbo, che egli aiutava
nella bottega, sempre col martello
a battere chiodi o a fare qualche cosuccia.
  Poi abbandonò casa, un pensiero a chiodo
premuto nell'anima e lo lasciava
alcune volte a morto, e se ne andò
per il mondo, una contrada dopo l'altra,
per tutte le strade, nelle piazze,
anche nelle chiese a predicare.


L’omme: stu purvarone… 
Na stelle andraversesce tutt’u ciele
 senze cu ttruppuchesce tutte l’ate,
 ca nu picche se fascene de coste
 quanne le vole passe assé vescine.
 Ma ce cose succete a ll’ata vanne?